Despre teren

Un teren poate avea una din următoarele destinaţii:

Nr. crt. Destinaţia terenului Simbol (cod)
1 Terenuri cu destinaţie agricolă TDA
2 Terenuri cu destinaţie forestieră TDF
3 Terenuri aflate permanent sub ape TDH
4 Terenuri din intravilan TDI
5 Terenuri cu destinaţie specială TDS

Un teren poate avea una din următoarele categorii de folosinţa:

Nr. crt. Categoria de folosinţă Subcategoria de folosinţă Simbol (cod)
1 Terenuri cu construcţii construcţii C
    curţi şi construcţii CC
    diguri CD
    cariere CA
    parcuri CP
    cimitire CI
    terenuri de sport CS
    pieţe şi târguri CT
    pajişti şi ştranduri CPJ
    taluzuri pietruite CTZ
    fâşie de frontieră CFF
    exploatări miniere şi petroliere CMP
    alte terenuri cu construcţii CAT
2 Arabil arabil propriu-zis A
    pajişti cultivate AP
    grădini de legume AG
    orezării AO
    sere AS
    solarii şi răsadniţe ASO
    căpşunării AC
    alte culturi perene AD
3 Păşuni păşuni curate P
    păşuni împădurite PP
    păşuni cu pomi fructiferi PL
    păşuni cu tufărişuri şi mărăciniş PT
4 Fâneţe fâneţe curate F
    fâneţe cu pomi fructiferi FL
    fâneţe împădurite FPF
    fâneţe cu tufărişuri şi mărăciniş T
5 Vii vii V
    vii nobile VN
    vii hibride VH
    plantaţii hamei VHA
    pepiniere viticole P
6 Livezi livezi clasice L
    livezi intensive şi superintensive LI
    livezi plantaţii arbuşti LF
    plantaţii dud LD
    pepiniere pomicole LP
7 Păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră păduri PD
    perdele de protecţie PDP
    tufărişuri şi mărăcinişuri PDT
    răchitării PDR
    pepiniere silvice PDPS
8 Terenuri cu ape ape curgătoare HR
    lacuri şi bălţi naturale HB
    lacuri de acumulare HA
    amenajări piscicole HP
    ape cu stuf HS
    canaluri HC
    marea teritorială HM
9 Drumuri şi căi ferate autostrăzi DA
    drumuri naţionale DN
    drumuri judeţene DJ
    drumuri comunale DC
    străzi şi uliţe DS
    drumuri de exploatare (agricole, silvice, petroliere, industriale etc.) DE
    drumuri şi poteci turistice DT
    căi ferate DF
10 Terenuri neproductive nisipuri zburătoare NN
    bolovănişuri, stâncării, pietrişuri NB
    râpe, ravene, torenţi NR
    sărături cu crustă NS
    mocirle şi smârcuri NM
    gropi împrumut, deponii NG
    halde NH

O construcţie poate avea una din următoarele destinaţii:

Nr. crt. Destinaţia clădirii Simbol (cod)
1 Construcţii de locuinţe CL
2 Construcţii administrative CADM
3 Construcţii financiar bancare CFB
4 Construcţii comerciale CCOM
5 Construcţii pentru cult CCLT
6 Construcţii pentru cultură CCUL
7 Construcţii pentru învăţământ CINV
8 Construcţii pentru sănătate CSAN
9 Construcţii şi amenajări sportive CSPO
10 Construcţii pentru agrement CAGR
11 Construcţii sociale CSOC
12 Construcţii industriale CIND
13 Construcţii de monumente, ansambluri istorice CMASI
14 Construcţii turistice CTUR
15 Construcţii metrou CMET
16 Construcţii edilitare CEDIL
17 Construcţii anexe CA
18 Construcţii industriale şi edilitare CIE
19 Construcţii administrative şi sociale CAS